Privacy Statement INDE HYPOTHEEKELARIJ

Inde Hypotheekelarij is een zelfstandig opererend advies- en bemiddelingsbedrijf in de financiële sector.  Inde Hypotheekelarij begeleidt klanten bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren van klanten over (hypothecair)krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van (hypothecair)krediet- en verzekeringsovereenkomsten. Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Inde Hypotheekelarij B.V. is statutair gevestigd te Asten en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65243870. Inde Hypotheekelarij verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt. Inde Hypotheekelarij beoogt met dit ‘Privacy Statement’ u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van Inde Hypotheekelarij.

Ons privacybeleid
Inde hypotheekelarij hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens

A. Wie is verantwoordelijk?
Inde Hypotheekelarij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

B. Wat is verwerken?
Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

 C. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 1. Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 2. Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
 3. Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
 4. Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude , BSN en andere identificatienummers van de overheid)
 5. Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
 6. Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals via whatsapp)

 D. Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?

 1. Voor het afsluiten en de uitvoering van de lening overeenkomst hebben wij gegevens van u nodig.
 2. Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Inde Hypotheekelarij of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor: de bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken.
 3. Om te voldoen aan een wettelijke plicht. wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .
 4. Met uw toestemming, waar u die hebt gegeven, die u kunt intrekken.

E.  Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 1. om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus producten en diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld u niet adviseren bij het sluiten van een hypotheek..
 2. voor onderzoek en statistische analyses, om onze diensten te ontwikkelen en verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen.
 3. voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat interessant voor u kan zijn
 4. om uw en onze risico’s te beoordelen
 5. om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen
 6. om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
 7. voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten, bijvoorbeeld als u een vraag, opmerking of klacht hebt.

F. Wat als wij geen gegevens van u krijgen?
Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen. Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van Inde Hypotheekelarij.

 G. Van wie krijgen wij uw gegevens en aan welke anderen geven we die?

Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner of uit openbare bronnen. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals, uw werkgever of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw hypotheek, zoals hypotheekverstrekkers, of IT bedrijven en datacenters .

Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing - of verkoop activiteiten.

H. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

I. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

 J. Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 K. Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere:

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 4. Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 5. Telecommunicatiewet

L. Welke rechten heeft u?

 1. Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 2. Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 3. Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
 4. Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
 5. Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.
 6. Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij. Dat heet ‘data portabiliteit’
 7. Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
 8. Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

M. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Vraag of klacht?

Het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid kunt u uitoefenen door ons een brief te sturen. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief.
Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met :

Inde Hypotheekelarij

T.a.v. de heer  R.C.L. Aarts

Postbus 22

5720 AA  ASTEN

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

N. Het gebruik van onze website www.hypotheekelarij.nl

Als u onze website hypotheekelarij.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. 

Contactformulier en bel me terug formulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Met het ‘bel me terug’ formulier kunt u een terugbelverzoek indienen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

O. Bezoekersgegevens in Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Q. Wijziging van dit Privacy Statement
Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Copyright 2020. Hypotheekelarij BV.