Disclaimer INDE HYPOTHEEKELARIJ

De internetsite www.hypotheekelarij.nl is eigendom van Inde Hypotheeekelarij in Asten. Ons kantoor is gevestigd aan de Wolfsberg 68 , 5721 HV in Asten (postbus 22, 5720 AA Asten) en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 17125011. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van deze internetsite

De op, of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden aangemerkt als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Inde Hypotheekelarij tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Inde Hypotheekelarij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Inde Hypotheekelarij beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 

Inde Hypotheekelarij garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Inde Hypotheekelarij hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Inde Hypotheekelarij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Inde Hypotheekelarij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke internetsites is door Inde Hypotheekelarij niet geverifieerd. 

Intellectuele eigendomsrechten

Inde Hypotheekelarij, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking op alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inde Hypotheekelarij of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inde Hypotheekelarij is het niet toegestaan links naar internetsites van Inde Hypotheekelarij aan te bieden.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Inde Hypotheekelarij zendt, is niet gegarandeerd. Wij raden u derhalve af vertrouwelijke informatie per -email aan ons te zenden. Indien u er voor kiest berichten per e-mail aan Inde Hypotheekelarij te zenden, aanvaard u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inde Hypotheekelarij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met begrip van gederfde winst), ongeacht of Inde Hypotheekelarij op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Inde Hypotheekelarij of aan u wordt gezonden, 9(iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Inde Hypotheekelarij.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Inde Hypotheekelarij behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met begrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2020. Hypotheekelarij BV.